Medizinische Gase

O2   CO2   N2O   Xe   NO   He   N2